Area 地域

hokkaido idHokkaido

tohoku idTohoku

tokyo idTokyo

kanto idKanto

hokuriku idHokuriku

koushinetsu idKoushinetsu

toukai idToukai

osaka idOsaka

kyoto idKyoto

kinki idKinki

shikoku idShikoku

kyushu idKyushu

okinawa idOkinawa